10 Ağustos 2016

ZİDEK Eğitim ve Bilgilendirme Komitesi Yönergesi

MADDE 1     Dayanak, Amaç ve Kapsam

Bu yönerge, “Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK)” Çalışma Yönetmeliği uyarınca hazırlanmıştır. Amacı, ZİDEK eğitimlerini düzenlemek için kurulacak olan ZİDEK Eğitim ve Bilgilendirme Komitesi’nin yapısını, üyelerinin seçimini, görev sürelerini ve çalışma esaslarını belirlemektir.

MADDE 2     Tanımlar ve Kısaltmalar

Bu yönergede geçen:

 • ZİDEK, Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’ni,
 • Eğitim ve Bilgilendirme Komitesi, ZİDEK Eğitim ve Bilgilendirme Komitesi’ni,
 • Genel Kurul, ZİDEK Genel Kurulu’nu,
 • Yönetim Kurulu, ZİDEK Yönetim Kurulu’nu,
 • ZAK, ZİDEK adına ziraat fakülteleri eğitim programlarının değerlendirilmesi ve akreditasyonu için gereken çalışmaları yürüten Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu’nu,
 • Ölçütler, ziraat fakülteleri  eğitim   programlarının   akreditasyonunda   kullanılacak   ZİDEK Değerlendirme Ölçütleri’ni, tanımlamaktadır.

MADDE 3     Eğitim ve Bilgilendirme Komitesi

ZİDEK Eğitim ve Bilgilendirme Komitesi, ziraat fakülteleri programlarının değerlendirilmesi ve akreditasyonu için gereken çalışmaları yürütecek olan tüm ZİDEK görevlilerine (ZİDEK kurullarının üyelerine ve program değerlendiricilerine) ve değerlendirme başvurusu yapmayı düşünen kurumların mensuplarına yönelik eğitim ve bilgilendirme çalışmalarını düzenler ve yürütülmesini sağlar.

MADDE 4     Eğitim ve Bilgilendirme Komitesi’nin Görevleri, Yetkileri ve Sorumlulukları

 • ZİDEK politikaları ile ZAK’ın yapısı, işleyişi ve akreditasyon süreci hakkında yeni ZAK üyelerinin bilgilendirilmesini sağlamak,
 • Tüm yeni ZİDEK Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ZİDEK politikaları ve işleyişi hakkında bilgilendirilmesini sağlamak,
 • Program değerlendiricisi   havuzuna   alınacak   değerlendiriciler   için   gerekli   eğitimleri düzenlemek,
 • ZİDEK’e değerlendirme başvurusu yapmayı düşünen kurumların mensuplarına yönelik bilgilendirme toplantıları düzenlemek,
 • Yukarıda (a)-(d) maddelerinde sözü edilen eğitim veya bilgilendirmelerle ilgili her türlü materyali hazırlamak,
 • Bu eğitim etkinliklerinin ve çalıştayların en az bir yıllık takvim ve yer planlamasını yapmak ve ZİDEK web sayfasında yayınlanmak üzere Yönetim Kurulu’nun onayına sunmak,
 • Eğitim etkinliklerini aktif olarak yürütecek eğiticileri belirlemek ve onlarla birlikte yapılacak etkinliklerin ayrıntılarını belirlemek,

(h) Eğitim ve Bilgilendirme Komitesi’nin faaliyetlerini özetleyen ve değerlendiren bir

raporu Yönetim Kurulu’na sunmak,

(i) ZİDEK eğitimleri ile ilgili olarak Yönetim Kurulu tarafından verilebilecek diğer görevleri

yapmak.

 

 

 

MADDE 5     Eğitim ve Bilgilendirme Komitesi Üyelerinin Belirlenmesi ve Görev Süreleri

(a) Komite, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen 3 kişiden oluşur.

 • Eğitim ve Bilgilendirme Komitesi üyelerinin görev süresi iki (2) yıldır ve görev süreleri dolan üyeler Eğitim ve Bilgilendirme Komitesi’nde yeniden görevlendirilebilir.
 • Görev süresi dolmadan Eğitim ve Bilgilendirme Komitesi üyeliğinden herhangi bir nedenle ayrılma olması durumunda, Yönetim Kurulu Eğitim ve Bilgilendirme Komitesi’ne (a) maddesindeki esasları gözeterek yeni bir üye atar.

 

MADDE 6     Yeni ZİDEK Kurulları Üyelerinin Bilgilendirme ve Eğitimi

Eğitim ve Bilgilendirme Komitesi ZİDEK politikaları ile ZAK’ın yapısı, işleyişi ve akreditasyon süreci hakkında yeni ZAK üyelerinin bilgilendirilmesini sağlamak ve tüm yeni ZİDEK Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulu üyelerinin ZİDEK politikaları ve işleyişi hakkında bilgilendirilmesini sağlamak amacıyla oryantasyon/bilgilendirme programları geliştirir ve uygular.

MADDE 7     Program Değerlendiricisi Eğitimi

ZİDEK, program değerlendirici adaylarını ZİDEK politikaları ile ZAK’ın yapısı, işleyişi ve akreditasyon süreci hakkında bilgilendirme, değerlendirici becerisi ve davranışı geliştirme, değerlendirmeler arası tutarlılık sağlama ve değerlendirme raporu yazma becerisini geliştirmek amacıyla Değerlendirici Eğitim Çalıştayları düzenler. Program değerlendiricisi eğitimine katılmış olmalarına rağmen üç yıl süreyle değerlendirici olarak bir görev yapmayan değerlendirici adayları değerlendirme takımlarında görev almadan önce bilgi, beceri ve davranış güncelleştirme amacıyla Değerlendirici Eğitim Çalıştaylarına katılmak durumundadırlar.

Değerlendirici Eğitim Çalıştayı düzenlenmesi görevi Eğitim ve Bilgilendirme Komitesi’ne, ZAK tarafından oluşturulan katılımcılar listesi ile birlikte, Yönetim Kurulu tarafından verilir. Çalıştay eğitmenlerinin belirlenmesi, çalıştay programının oluşturulması, çalıştayda kullanılacak her türlü materyalin hazırlanması ve çalıştayın programa uygun olarak yürütülmesi Eğitim ve Bilgilendirme Komitesi gözetiminde yapılır.

MADDE 8     Kurumların Bilgilendirilmesi ve Eğitimi

ZİDEK, ZİDEK değerlendirmesine başvurmayı ya da ZİDEK ölçütlerine göre programlarında iyileştirme yapmayı planlayan ziraat fakülteleri eğitim programı yöneticilerini ve ilgili öğretim elemanlarını akreditasyon süreci konusunda bilgilendirmek ve eğitmek amacıyla, çalıştay ve seminer gibi, etkinlikler düzenler.

Bir eğitim etkinliğini düzenleme görevi Eğitim ve Bilgilendirme Komitesi’ne Yönetim Kurulu tarafından verilir. Etkinliği yürütecek eğitmenlerin belirlenmesi, etkinlik programının oluşturulması, etkinlikte kullanılacak her türlü materyalin hazırlanması ve etkinliğin programa uygun olarak yürütülmesi Eğitim ve Bilgilendirme Komitesi gözetiminde yapılır.

MADDE 9  Mali ve Lojistik İşlemler
Eğitim etkinliklerinin gerektirdiği harcamalar ile her türlü lojistik ve mali uygulamalar ZİDEK Yönetim Kurulu’nun onayı ile yapılır.

MADDE 10   Yönergede Değişiklik

Bu yönerge üzerindeki değişiklik önerileri Yönetim Kurulu’na Eğitim ve Bilgilendirme Komitesi tarafından ya da Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek bir komite tarafından sunulabilir. Hazırlanan öneriler, Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısının gündemine alınır ve karara bağlanır.

MADDE 11   Yürürlük

Bu yönerge Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.