10 Ağustos 2016

ZİDEK Değerlendirme Ölçütlerinin Belirlenme Usulleri Yönergesi

ZİDEK Değerlendirme Ölçütlerinin Belirlenme Usulleri Yönergesi

MADDE 1    Dayanak, Amaç ve Kapsam

Bu yönerge, “Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği (ZİDEK)” Tüzüğü ile ZİDEK Çalışma Yönetmeliği uyarınca hazırlanmıştır.

Bu yönergenin amacı, ZİDEK Değerlendirme Ölçütleri’nin belirlenme ve değiştirilmesinde kullanılacak usulleri düzenlemektir.

Bu yönerge, ZİDEK Değerlendirme Ölçütleri’nin belirlenme ve değiştirilmesinde ilgili ZİDEK organı olarak çalışacak komitelerin ve çalışma gruplarının işleyişiyle ilgili hususları kapsamaktadır.

MADDE 2    Tanımlar

Bu yönergede geçen:

 • ZİDEK, Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği’ni,
 • Yönetim Kurulu, ZİDEK Yönetim Kurulu’nu,
 • ZAK, Ziraat Fakülteleri Eğitim Programları Akreditasyon Kurulu’nu,
 • Ölçütler, Ziraat Fakülteleri eğitim programlarının akreditasyonunda kullanılacak ZİDEK Değerlendirme Ölçütleri’ni,
 • ZDK, YÖK kapsamındaki üniversitelerin Tarım Orman Su Ürünleri Fakülteleri Dekanlarından oluşan Eğitim Konseyi’ni,
 • Kurum, akreditasyon başvurusu yapılan programın bağlı olduğu yükseköğretim kurumunu (üniversite, yüksek teknoloji enstitüsü)

tanımlamaktadır.

MADDE 3    ZİDEK Değerlendirme Ölçütleri

ZİDEK Değerlendirme Ölçütleri, ziraat fakülteleri eğitim programlarının ZAK tarafından yapılacak program değerlendirmelerinde kullanılır ve bu programların akreditasyonu için sağlaması gereken minimum koşulları tanımlar. Bu ölçütler, dinamik ve rekabetçi bir ortamda paydaşların beklentilerini karşılamak üzere ziraat fakülteleri eğitim programlarının kalite güvencesini sağlamayı ve bu programların sürekli iyileştirilmesini desteklemeyi amaçlamaktadır.

MADDE 4    Ölçütlerin Yapısı

ZİDEK Değerlendirme Ölçütleri, iki ana gruptan oluşurlar:

(i) Genel Ölçütler: Bu ölçütler, değerlendirilen programın disiplininden bağımsız olarak sağlaması gereken ölçütlerdir. Genel ölçütler, öğrenciler, program eğitim amaçları, programın çıktıları, sürekli iyileştirme, eğitim planı, öğretim kadrosu, altyapı, kurum desteği ve parasal kaynaklar, organizasyon ve karar alma süreçleri ve benzeri alanlarda tanımlanır.

(ii) Programa Özgü Ölçütler: Bu ölçütlerde, genel ölçütler tekrarlanmaz, ancak değerlendirilen ziraat fakülteleri eğitim programının disiplinine özgü, o programın genel ölçütlere ek olarak sağlaması gereken bileşenlere yer verilir. Programa özgü ölçütler, ilgili disiplinde çalışmakta olan kişilerin bilgi, beceri ve davranışlarını eksiksiz olarak tanımlamak yerine, bu disiplinin eğitimini lisans düzeyinde veren programlara özgü temel ölçütleri tanımlar.

Programa Özgü Ölçütler başlığı altında verilen özellikler eğitim programı konuları ve öğretim kadrosunun nitelikleri ile sınırlıdır.

 

MADDE 5    Ölçütlerin Belirlenme ve Güncelleştirilme Gerekçesi

ZİDEK Değerlendirme Ölçütleri, dinamik özellikte olup, güncelleştirilebilir, yeniden tanımlanabilir, yeni açılacak programlara ilişkin disipline özel ölçütler belirlenebilir. Ölçütlerin güncelleştirilmesinin çeşitli nedenleri olabilir. Bunlardan başlıcaları aşağıda verilmiştir.

 • Ziraat mesleğinden ve eğitiminden toplumsal beklentilerin değişmesi.
 • Ziraat ile ilgili yeni uygulama alanlarının ortaya çıkması.
 • Ziraat Fakültelerinde eğitim konusundaki yaklaşımların değişmesi.
 • Ziraat Fakülteleri eğitim programlarını akredite eden yurt dışı kuruluşlarla yapılacak karşılıklı tanınma anlaşmalarıyla ortaya çıkabilecek uyum gereksinimlerinin sağlanması.
 • Ölçütlerin yazımında ZİDEK organları, değerlendiriciler ya da kurumlarca farklı algılanmaya yatkın ifadelere açıklık getirme gereksinimi.

MADDE 6    Ölçütler Komitesi

Ölçütler Komitesi, ZİDEK Yönetim Kurulu tarafından oluşturulur. Komite üyelerinin görev süresi 2 yıldır. Bu komite Ziraat Fakülteleri eğitim programı değerlendirme ölçütlerini belirleyerek ZİDEK yönetim kuruluna sunmak, ZAK tarafından ve diğer kanallardan kendisine iletilen değerlendirme ölçütleri değişiklik önerilerini değerlendirmek ve bu konudaki çalışmaları yürütmekle görevlidir.

MADDE 7    Ölçütler Komitesi’nin Çalışma Esasları

Komite, ilgili paydaşların görüşlerini toplamaya en üst düzeyde özen göstererek önerilerini iki ay içinde ZİDEK Yönetim Kurulu’na sunar.

MADDE 8    Değerlendirme Ölçütlerinin Kesinleşmesi ve Yürürlüğe Girmesi

Ölçütler Komitesi tarafından Yönetim Kurulu’na iletilen ölçüt öneri taslakları, Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısında görüşülüp karara bağlandıktan sonra kesinleşir ve bu tarihten 6 ay sonra yürürlüğe girer.

MADDE 9 Değerlendirme Ölçütlerinin Duyurulması

Kesinleşen ölçütler ve yürürlük tarihleri ZDK üyesi fakültelere duyurulmak üzere ZDK Genel Sekreterliği’ne, ziraat fakülteleri eğitim programları olan ancak ZDK üyesi olmayan fakültelerin dekanlıklarına iletilir, ayrıca ZİDEK web sayfasında ilan edilir.

MADDE 10 Yönergede Değişiklik

Bu yönerge üzerindeki değişiklik önerileri Yönetim Kurulu’na Ölçütler Komitesi tarafından ya da Yönetim Kurulu tarafından görevlendirilecek bir komite tarafından sunulabilir. Hazırlanan öneriler, Yönetim Kurulu’nun ilk toplantısının gündemine alınır ve karara bağlanır.

MADDE 11 Yürürlük

Bu yönerge Yönetim Kurulu tarafından onaylandığı tarihten itibaren yürürlüğe girer.
MADDE 12 Yürütme

Bu yönerge hükümlerini Yönetim Kurulu Başkanı yürütür.

 

GEÇİCİ MADDE 1. Değerlendirme ölçütlerinin ilk defa belirlenmesi süreci

Bu süreç değerlendirme ölçütleri komisyonunu görev alması ile birlikte başlar. Komisyon her bir Ziraat Eğitim Programı için değerlendirme ölçütlerini ayrı ayrı detaylı olarak belirler ve bu süreç 6 ayda tamamlanır.